§ 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację i zasady działania Placówki Wsparcia Dziennego w Gorzowie Wlkp., zwaną dalej Placówką oraz zakres załatwianych przez nią spraw.

§ 2. Placówka jest jednostką budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 3.   Placówka działa pod nazwą Placówka Wsparcia Dziennego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Puszkina 1.

§ 4. Placówka działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

       a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 135 ze zm.),

       b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),

      c) Uchwały nr LVIII/662/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013 r.  w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą ” Placówka Wsparcia Dziennego Ośrodka w Gorzowie Wlkp.”

§ 5 . Placówka prowadzona jest w połączonych formach – opiekuńczej i specjalistycznej.

§ 6.  1. Głównym celem Placówki jest objęcie dziecka opieką i wychowaniem celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej,  w szczególności:

          a) zapewnienie dziecku opieki i wychowania,

          b) pomoc w nauce,

          c) organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań,

          d) wzmacnianiu ról i funkcji rodziny,

          e) rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,

          f) podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,

          g) realizacja programów profilaktycznych,

          h) prowadzenie terapii i mediacji,

           i) udzielanie konsultacji.

      2. Przy realizacji celów Placówka współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

 

§ 7.1.  Placówką kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. przy pomocy  Kierownika Placówki.

        2. Kierownika Placówki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. 

        3. Pracodawcą dla zatrudnionych w Placówce pracowników jest Placówka z tym, że  prawa i obowiązki sprawuje  Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  w Gorzowie Wlkp.                                                                                   

§ 8. Placówka zapewnia dzieciom opiekę przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.    

§ 9.  W trakcie pobytu Placówka zapewnia dzieciom obiad i podwieczorek.

§ 10.  Liczba miejsc w Placówce wynosi 28 z tym, że tworzy się dwie grupy po 14 dzieci.

§ 11. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia.

§ 12.1. Opiekę nad dziećmi sprawują:

          a) Kierownik - wychowawca

          b) Wychowawca 

          c) Pomoc wychowawcy

2. Kadrę specjalistyczną w tym, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego i pielęgniarkę zapewnia Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.      

§ 13. W Placówce działa stały zespól ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w skład którego wchodzą:

        a) Kierownik Placówki,

        b) Dyrektor Centrum,

       c) Pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny, którzy są zatrudnieni w Centrum, a których zadaniem jest działanie na rzecz Placówki,

       d) Wychowawca, 

       e) Pracownik socjalny,

       f) W miarę potrzeby w skład zespołu może też wchodzić lekarz i pielęgniarka oraz inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka.

       g) Do udziału w posiedzeniu stałego zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu, Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.

Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka nie rzadziej, niż co trzy miesiące.

15. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący dalszej pracy i pomocy dziecku i rodzinie.

§ 10. W Placówce sporządza się diagnozę dziecka, prowadzi się  kartę pobytu dziecka  i  kartę  udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę  prowadzącą terapię. 

 § 11.  Dzieci do placówki przyjmowane są na wniosek pracowników socjalnych GCPRiPS,  a pobyt w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.

 § 12. Dzieci przyprowadzane i odbierane z Placówki powinny być przez opiekunów prawnych lub osoby pisemnie upoważnione przez opiekunów w obecności pracownika Placówki.

§ 13. Strukturę organizacyjną Placówki określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 14. Organizacja i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Placówki określają odrębne regulaminy ustalone w odpowiednim trybie przez Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. sporządzone w uzgodnieniu z kierownikiem Placówki. 

§ 15. 1. W sprawach porządkowych i organizacyjnych nie ujętych w niniejszym regulaminie Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. wydaje zarządzenia.

  2. Dyrektor Centrum podpisuje: 

   a) zarządzenia,

   b) pisma związane z reprezentowaniem Placówki na zewnątrz,

   c) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Placówki,

   d) decyzje w sprawach kadrowych,

   e) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki,

   f) plany i sprawozdania,

   g) inne pisma, jeżeli ich podpisywanie Dyrektor Centrum zastrzegł dla siebie.

 3. Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków  pieniężnych Placówki podpisuje Dyrektor i Główny Księgowy Centrum lub osoby przez nie upoważnione.

 4. Informacje z zakresu działalności Placówki udziela Dyrektor Centrum lub upoważniona przez Dyrektora osoba, w szczególności upoważniony kierownik Placówki. 

§ 16. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Placówki przyjmuje Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. w każdy piątek tygodnia, w godzinach od 13.00 d 15.00.

§ 17. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego następują w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

§ 18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw  wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu.