Zadaniem Centrum jest zapewnienie obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej:

1) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Puszkina 2,

2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza. Wielkiego 42 a,

3) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 42 b.

 Do zadań Centrum należy także prowadzenie mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i     młodocianej matki z dzieckiem oraz innych jednostek wspierających rodzinę dla których Miasto Gorzów Wlkp. jest podmiotem         prowadzącym, a których prowadzenie zostało powierzone Centrum, w tym Placówki Wsparcia Dziennego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.     ul. Puszkina 1.