Uchwałą Nr XLVIII/524/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005r. w ramach wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej – Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. został powołany Ośrodek Wsparcia Dziennego dla dzieci w wieku przedszkolnym z rodzin dotkniętych bezrobociem. 

Uchwałą Nr LVIII/662/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013r. utworzono jednostkę budżetową pod nazwa „ Placówka Wsparcia Dziennego”, której działalność jest kontynuacją działań Ośrodka Wsparcia Dziennego w Gorzowie Wlkp.

Placówka działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

 1. a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( t.j. Dz.U.  z 2013 r.  poz. 135 ze zm.),
 2. b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),
 3. c) Uchwały nr LVIII/662/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013 r.  w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą

” Placówka Wsparcia Dziennego  w Gorzowie Wlkp.”

 

Placówka prowadzona jest w połączonych formach – opiekuńczej i specjalistycznej.

Placówka dysponuje 28 miejscami. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.30 – 16.00 w pięciogodzinnych cyklach. Grupa I ma zajęcia w godzinach 8.30 – 13.30, a grupa II w godzinach 11.00-16.00. 

Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia. Opiekę nad dziećmi sprawują: Kierownik – wychowawca, wychowawca, pomoc wychowawcy. Kadrę specjalistyczną w tym, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego   i pielęgniarkę zapewnia Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp.      

Oddziaływaniem Placówki Wsparcia Dziennego objęte są dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych, rekonstruowanych, z niskim dochodem, dotkniętych bezrobociem i niewydolnych wychowawczo. 

Dzieci kierowane są  do Placówki przez pracowników pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów, pedagogów szkolnych i nauczycieli . Prowadzone są dla nich systematyczne zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne . 

     W trakcie pobytu dzieci mają zapewniony obiad i podwieczorek. Posiłek jest bardzo ważnym elementem w czasie pobytu dzieci, gdyż  często są one niedożywione, nie posiadają umiejętności spożywania posiłków. Dzięki właściwemu przygotowaniu posiłków dzieci odkrywają nowe smaki a rodzice są uczeni prawidłowego żywienia dzieci, który jest podstawowym czynnikiem warunkującym ich rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny. Dla rodziców są prowadzone warsztaty uczące ich tych nawyków.

 

  Głównym celem Placówki jest :

- objęcie dziecka opieką i wychowaniem w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej,  w szczególności: zapewnienie dziecku opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań, wzmacnianie ról i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, realizacja programów profilaktycznych, prowadzenie terapii i mediacji, udzielanie konsultacji.

-  prowadzenie z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny zintegrowanych działań na rzecz rodziny. Równolegle prowadzone są  działania :

 1.  a) profilaktyczne, które  przygotowują rodziny  do tego aby samodzielnie wypełniały swoją funkcję i w oparciu o własne zasoby oraz wsparcie pracownika socjalnego, specjalistów były w stanie przezwyciężyć trudną sytuację,
 2.  b) naprawcze  ukierunkowane na przezwyciężenie kryzysu w rodzinie,
 3.  c) uzupełniające i wspierające rodziny.

     Najskuteczniejszą formą pomocy dziecku jest zintegrowana praca kadry placówki, pracowników socjalnych i asystentów rodziny  z całym systemem rodzinnym, a nie tylko z jednym z członków,  który ujawnia pewnego rodzaju symptomy świadczące o dysfunkcyjności. Dzięki wspólnie opracowywanym planom pomocy rodzinie i dziecku i włączeniu w proces pomocy pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, prawnika oraz przedstawicieli instytucji, którzy mogą mieć wpływ na poprawę sytuacji rodziny często udaje się zapobiec umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, rozpadowi związków, a także pojawieniu się symptomów zaburzeń u dzieci, które w przeważającej części są wynikiem nieprawidłowych relacji rodzinnych.

 Plany pomocy są opracowywane w oparciu o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dziecka oraz diagnozę sytuacji rodziny i identyfikację problemów w następujących obszarach: komunikacja w rodzinie, codzienne życie rodziny, rozwój dzieci, rozwój rodziny, warunki materialno- bytowe. Praca z rodziną jest natomiast ukierunkowana na wzmacnianie jej, wieloetapowe ale systematyczne, zarówno w kierunku radzenia sobie w problemach dotyczących bezrobocia jak i problemów rodzinnych i osobistych.

W Placówce działa stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w skład  którego wchodzą: kierownik placówki, dyrektor Centrum, wychowawca, pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny, którzy są zatrudnieni w Centrum, a których zadaniem jest działanie na rzecz Placówki. W miarę potrzeby w skład zespołu może też wchodzić lekarz i pielęgniarka oraz inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka. Do udziału w posiedzeniu stałego zespołu są zapraszani przedstawiciele: sądu, pracownicy socjalni Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.

      Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka nie rzadziej, niż co trzy miesiące. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący dalszej pracy i pomocy dziecku i rodzinie.

Program pracy dla obu grup dzieci jest oparty o tygodniowe hasła tematyczne, które tworzą zintegrowaną całość uzupełniającą się nawzajem. W treści programu przeplatane są rozmaite formy pracy. W praktyce oznacza, że praca z dziećmi opiera się na elementach:

 • wychowania społeczno – moralnego ,
 • wychowania intelektualnego,
 • wprowadzania pojęć matematycznych,
 • wychowania estetycznego i działalności plastyczno – konstrukcyjnej,
 • umuzykalnienia,
 • wychowania zdrowotnego,
 • rozwijania percepcji,
 • podnoszenia wiedzy ogólnej.

      Planowanie pracy z dziećmi rozpoczyna się od zebrania informacji o ich umiejętnościach doświadczeniach, zdolnościach, stanie zdrowia na podstawie rzetelnego wywiadu z rodzicami lub opiekunami. Pod uwagę brane są także oczekiwania rodziców co do postępów dziecka lub sugestie, co do prowadzenia z nim zajęć. Gromadzona jest indywidualna dokumentacja dzieci na którą składają się: orzeczenia specjalistyczne indywidualne obserwacje. 

  

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SPECJALISTÓW

NA RZECZ RODZIN I DZIECI  z PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

1.

 

·   Diagnozowanie rozwoju intelektualnego, zasobów i deficytów dzieci - wieloaspektowa diagnoza każdego nowo przyjętego dziecka, oceny jego możliwości psychomotorycznych, deficytów i mocnych stron,

- indywidualne omawianie wyników badań dziecka, udzielanie informacji i kierowanie do specjalistów, instytucji pomocowych.

·    Udzielanie wsparcia dla rodzin zgłaszających chęć poprawy swojej sytuacji życiowej.

·          Poradnictwo  psychologiczno – pedagogiczne w zakresie:

- rozwój fizyczny i psychiczny dziecka,

- społeczne funkcjonowanie dziecka,

- wpływ programów telewizyjnych i gier komputerowych na kształtowanie się psychiki dziecka,

- mocne i słabe strony dziecka,

- przygotowanie dziecka do nauki w szkole,

- sposoby aktywnego spędzenia czasu z dzieckiem,

- stosowanie metod wychowawczych.

·  Konsultacje wychowawcze i profilaktyka w sytuacjach zaburzeń zachowania i rozwoju dziecka.

W ramach Poradni Rodzinnej działającej w latach 2006 – 2012r. 

·   Diagnoza systemu rodzinnego pod kątem relacji rodzinnych, zaradności życiowej, umiejętności wychowawczych, problemów emocjonalnych, sytuacji mieszkaniowej, materialnej i zawodowej.

·    Poradnictwo prawne prowadzone w przedmiocie zapobiegania patologii życia rodzinnego z zakresu prawa karnego i rodzinnego, a w szczególności obejmuje:

§         konflikty rodzinne,

§         przemoc w rodzinie,

§         ochrona praw dziecka.

·   Terapia indywidualna umożliwiająca wsparcie w krytycznych sytuacjach życiowych  

·    Psychoterapia rodzinna i małżeńska oraz terapia pary.

 

2.

Realizacja programów, organizacja szkoleń i warsztatów:

I.      Szkoła Rodzin – 2006r., 2007r.

Cykl 7 warsztatów (spotkania raz w tygodniu) skierowanych przede wszystkim do rodziców borykających się z różnego rodzaju problemami wychowawczymi.

Zajęcia oparte o program Adele Faber i Elanie Mazlish  „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” dające możliwość nabycia nowych umiejętności w relacji: rodzic – dziecko lub każdej innej relacji interpersonalnej

 

Program „Szkoły Rodzin” zakładał realizację następujących tematów:            

 1. Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z uczuciami?

Uczestnicy zapoznają się tu z technikami określania, potwierdzania

i akceptacji uczuć, aktywnego słuchania, zamiany pragnień dziecka w fantazję.

 1. Zachęcanie do współpracy.

Nowe techniki prezentowane w czasie tej sesji: „Opisz co widzisz”, „Nazwij problem”, „Udziel informacji”, „Powiedz to jednym słowem”, „Napisz liścik” mają na celu zwiększenie aktywności własnej dziecka.

 1. Zamiast stosowania kar.

Rodzice uzyskują tutaj wiedzę na temat innych sposobów karania dzieci, np. poprzez wyrażanie swoich oczekiwań, wskazywanie możliwości naprawienia złego zachowania, zachęcanie do samodzielnego dokonywania wyboru, przy jednoczesnym ponoszeniu konsekwencji za podejmowane działania.

 1. Zachęcanie do samodzielności.

W trakcie tej sesji analizowane są takie sposoby pracy z dzieckiem, jak okazywanie szacunku dla dziecięcych zmagań, ograniczanie pytań, zachęcanie dziecka do korzystania z cudzych doświadczeń.

 1. Pochwały i szacunek dla samego siebie poprzez stosowanie pochwały opisowej.
 2. Uwalnianie od grania ról.

Podczas tych zajęć podejmowana jest praca nad tworzeniem sytuacji, w której dziecko ma możliwość spojrzenia na siebie z innej -  pozytywnej strony.

II. Organizacja „Profilaktycznego programu SPECJALIŚCI DLA CIEBIE – TYDZIEŃ RODZINY” skierowanego do rodziców dzieci z OWDz oraz rodziców z miasta Gorzowa Wlkp.

 

III. Realizacja „Programu współpracy z rodzicami dzieci z Ośrodka Wsparcia Dziennego 
w zakresie wspomagania wychowania i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży Dziecko – Mały Człowiek” – 2009r.

 

Realizacja zadania odbyła się poprzez :

·      uczestnictwo rodziców w szkoleniu na temat rozwoju dziecka, w czasie którego zostali  wyedukowani w zakresie: rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka oraz odpowiedniego jego stymulowania, społecznego funkcjonowania dziecka, 
wpływ programów telewizyjnych i gier komputerowych na kształtowanie się psychiki dziecka, mocnych i słabych stron dziecka, przygotowania dziecka do nauki w szkole,  warunków potrzebnych do wielostronnego rozwoju dziecka, 
sposobów aktywnego spędzenia czasu z dzieckiem, sposobów zmiany relacji między dziećmi a dorosłymi, nowych metod dydaktycznych i wychowawczych.

 

IV. Podnoszenie umiejętności wychowawczych oraz jakości życia rodziny- 27.10 - 28.10.2010r.

 

V. Komunikacja w rodzinie - 24.02.2011r.

 

1.  Dziecko a komunikacja w rodzinie – „Jak słuchać i rozumieć własne dziecko”.

2.     Edukacja rodziny w zaspakajaniu potrzeb rozwojowych dzieci.

3.     Komunikacja w sytuacjach trudnych.

 

VI. Wzmacnianie kompetencji osobistych  i rodzicielskich -11.05.2011r.oraz 12.05.2011r.

 

1.     Motywowanie dziecka do nauki

2. Dorastanie dzieci – środowisko lokalne i znajdujące się w nim zagrożenia

3.     Dziecko w sytuacjach trudnych emocjonalnie  - ból, lęk, strach…

4.     Zaufanie do własnych kompetencji rodzicielskich

 

VII. Bezpieczne dziecko – bezpieczna rodzina – 2013r.

 

1.   Jakie są najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa dziecka – jak uczyć dzieci rozpoznawać sytuacje potencjalnie niebezpieczne

2.        Higiena – jako wyraz troski rodziców

3. Przejawy zachowań autoagresywnych u dzieci i młodzieży samookaleczenie, próba samobójcza – przyczyny, przejawy, sposób postępowania

4.    Budowanie własnej wartości u dziecka jako fundament jego poczucia bezpieczeństwa 

 

VIII. „Wystarczająco dobry rodzic” – warsztaty 12.03.2012r. -  15.03.2012r.

IX. Szkoła dla rodziców – od X.2012r., od X.2013r.

Cykl 7 warsztatów (spotkania raz w tygodniu) skierowanych przede wszystkim 
do rodziców borykających się z różnego rodzaju problemami wychowawczymi.

Zajęcia oparte o program Adele Faber i Elanie Mazlish  „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” dające możliwość nabycia nowych umiejętności w relacji: rodzic – dziecko lub każdej innej relacji interpersonalnej

 

X. Program profilaktyczny „Przez kryzys do zmiany” skierowany do dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej pozbawionych możliwości powrotu do środowiska rodzinnego, rodzin znajdujących się w kryzysie i niewydolnych wychowawczo – od IX.2013r.

PROGRAM „Przez kryzys do zmiany” kierowany był do:

- rodziców dzieci uczęszczających do  Ośrodka Wsparcia Dziennego w Gorzowie Wlkp. oraz rodziców wychowanków Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. w celu wspierania rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, podejmowaniu działań na rzecz powrotu dzieci do środowiska rodzinnego oraz zapewnieniu optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju dzieci.

- dzieci uczęszczających do Ośrodka Wsparcia Dziennego w celu odpowiedniej stymulacji rozwoju zwłaszcza społecznego, wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

a) Zakwalifikowanie rodzin korzystających z Ośrodka Wsparcia Dziennego oraz rodziców wychowanków z Ośrodka Wsparcia Rodziny do udziału w programie.

b) Objęcie rodzin pracą psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i prawną poprzez:

Ø      rozpoznanie, zdiagnozowanie i znalezienie najbardziej korzystnej formy pomocy dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta,

Ø       indywidualną terapię psychologiczną,

Ø       terapię pedagogiczną obejmującą pracę z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w sferze emocjonalno – społecznej,

Ø       konsultacje wychowawcze,

Ø   poradnictwo prawne prowadzone w przedmiocie zapobiegania patologii życia rodzinnego z zakresu prawa rodzinnego, karnego i cywilnego a w szczególności: konflikty rodzinne, przemoc w rodzinie, ochrona praw dziecka,

Ø       indywidualne spotkania mające na celu:

·         wspieranie rodziców w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

·    motywowanie do wprowadzenia zmian w dysfunkcyjnych mechanizmach życia rodzinnego,

·         poradnictwo socjalne.

XI. Warsztaty dla rodziców – 2014r.

1.  Warsztaty z zakresu prawidłowej higieny osobistej dzieci oraz omówienie problematyki chorób zakaźnych skóry – luty 2014r.

2.      Warsztaty dla rodziców z zakresu dietetyki i prawidłowego żywienia dzieci – luty 2014r.

3.  Warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze. Podnoszenie umiejętności  komunikacji  z dzieckiem – kwiecień 2014r.

4.        Warsztaty z zakresu rozwoju dziecka i jego umiejętności w okresie od 2 do 6 roku życia. Wskazówki i umiejętności odczytywania niepokojących zachowań dziecka w w/w okresie- kiedy zgłosić się do specjalisty – maj 2014r.

 

 

 

   

U dzieci  uczęszczających do Placówki  najczęściej zdiagnozowano: niski poziom umiejętności społecznych, opóźnienia w rozwoju psychomotorycznym  zwłaszcza w sferze analizy słuchowej, grafomotoryki i zasobu wiedzy ogólnej, zaburzenia mowy czynnej – wymagane konsultacje logopedyczne, niski poziom zasobu słownictwa, czynności nawykowe i zaburzenia wymagające konsultacji neurologicznej i systematycznej stymulacji pedagogiczno – psychologicznej.

Stałym elementem współpracy z rodzicami stały się indywidualne rozmowy z nimi, a także zebrania prowadzone w celu integracji kadry z rodzinami korzystającymi z jego pomocy. Placówka dostosowuje czas pobytu dziecka do indywidualnych potrzeb rodziny w szczególności uwzględniając podjęcie przez nich prac zarobkowych, udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez specjalistów i pracowników socjalnych.

  Corocznie  organizowane są zajęcia w czasie wakacji zarówno w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej. Programy zajęć  uwzględniają   przede wszystkim potrzeby rozwojowe dzieci, są  tak skonstruowane aby  każdy dzień  poświęcony był określonemu tematowi, który wynika ze szczegółowego planu. Jego realizacja zapewniła dzieciom okazję do radosnej zabawy i aktywnego wypoczynku, rozwijania inicjatywy, samorządności  oraz kształtowała ich osobowość. Zajęci w czasie tegorocznych wakacji zostały zorganizowane pod hasłem „ Gorzów Wlkp.- Nasz Mała Ojczyzna”

W 2008 r. zorganizowany został turnus terapeutyczny dla wychowanków Placówki i ich rodziców w Łagowie woj. lubuskie. Głównym celem obozu było wdrażanie rodziców do opieki nad własnym dzieckiem, zaspakajanie ich potrzeb  emocjonalnych, umiejętności wypełniania czasu wolnego, stymulowanie rodziców do zmiany niewłaściwych postaw życiowych, zachęcanie rodziców do podjęcia pracy, pomoc rodzicom 
w poprawie relacji rodzic-dziecko, dziecko rodzic. W obozie uczestniczyło  5 rodzin.

Kadra placówki przy współudziale rodziców prowadzi akcje charytatywne w celu pozyskania środków finansowych na organizacje czasu wolnego wychowanków uczestniczących do Placówki.

Wykonywane są kartki świąteczne, pisanki, figurki gipsowe, jesienne bukiety. Coroczny dochód wynosi ok. 1.500 zł.

 Z pozyskanych środków zostały zorganizowane 3 wycieczki do:  Międzyzdrojów, Świnoujścia, Kołobrzegu. Dzieci odwiedziły  stare i nowe ZOO w Poznaniu oraz Port Lotniczy, ZOO Safari w Nowinach Wielkich, kilkakrotnie Park Dinozaurów, cyklicznie organizowane są wyjścia do teatru i kina oraz wyjazdy na okoliczne jeziora i wyjścia na basen. W formach wyjazdowych uczestniczą dzieci i ich rodzice.