§ 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady działania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Gorzowie zwanej dalej Placówką oraz zakres załatwianych przez nią spraw.   

§ 2. Placówka działa pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 z siedzibą Gorzowie Wlkp. ul. Kaz. Wielkiego 42b.

§ 3.  Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.

§ 4.  Placówka działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

Ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2013  poz. 135 ze zm.),

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.grudnia 2011r. w sprawie   instytucjonalnej   pieczy zastępczej ( Dz.U.nr 292 poz.1720),

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 ze zm.),

Uchwały nr LII/595/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie.

§ 5. Placówka jest jednostką budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. nie posiadającą osobowości  prawnej.

§ 6. Nadzór  pedagogiczny  nad  Placówką  sprawuje  Wojewoda  Lubuski.

§ 7. Liczba miejsc w Placówce wynosi 14.

§ 8.  1. Placówka  zapewnia   dziecku  całodobową opiekę i wychowanie oraz  zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, w tym:

     - wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia dziecka,

     - dostęp do opieki zdrowotnej,

     - zaopatrzenie w produkty lecznicze,

     - zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka – do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

    - dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych o ile takie są wskazane dla dziecka, wyposażenie w:

    - odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, 

    - zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,

    - środki higieny osobistej,

    - zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne,

    - kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art.80 ust.1 pkt 2       ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustala co miesiąc Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w uzgodnieniu z kierownikiem Placówki,

     - dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,

     - dostęp do nauki, w zależności od potrzeb dziecka, która odbywa się w szkołach poza Placówką lub w systemie nauczania indywidualnego,

     - pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych, 

     - uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych,

     - opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się Placówka,

     - pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu dziecka poza Placówką.

     - zapewnia małoletniej w ciąży warunki pobytu odpowiednie do jej potrzeb oraz stałą opiekę psychologiczną i ginekologiczno-położniczą.

Placówka realizuje przygotowany we współpracy z asystentem  rodziny plan pomocy dziecku,

Placówka umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej oraz podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,

§   9. Organizacja  pracy  Placówki:

      - Placówką  kieruje Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. zwanej dalej Centrum przy pomocy  wychowawcy, któremu powierzono zadania Kierownika Placówki.

      - Zatrudniając  pracowników w Placówce  Dyrektor  Centrum  bierze pod uwagę m.in. przepisy  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r.  w sprawie   instytucjonalnej   pieczy zastępczej.

      - Placówka jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników, z tym że prawa i obowiązki pracodawcy wykonuje Dyrektor Centrum.

      - W  Placówce  zatrudnieni są tylko wychowawcy  i pomoc wychowawcy.

      - Obsługę  ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum Opieki nad  Dzieckiem  i Rodziną w Gorzowie Wlkp., a Dyrektor tego Centrum jest  pracodawcą  w stosunku do zatrudnionych w Placówce  pracowników.

      - Praca z dzieckiem w Placówce  opiekuńczo-wychowawczej jest prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem  rodziny.

      - Pracę z grupą dzieci oraz pracę  indywidualną z dzieckiem  organizuje  wychowawca.

      - Wychowawca  realizuje zadania wynikające z planu pomocy dziecku oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną

       - W Placówce mogą być umieszczane dzieci w wieku powyżej 10. roku życia, a w wyjątkowych przypadkach szczególnie, gdy przemawia za  tym stan zdrowia  dziecka lub  dotyczy to rodzeństwa, umieszczone może  być dziecko w wieku poniżej 10. roku życia.

       - W  Placówce w tym samym czasie nie może być umieszczonych  więcej niż 14 dzieci. Osoby, które  osiągnęły  pełnoletność w Placówce mogą w niej przebywać do ukończenia 25 roku życia  jeżeli spełnią warunki określone w art.37 ust.2 Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej.

       - Placówka zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę.

       - Kadrę specjalistyczną Placówki wspomagającą wychowanie  umieszczonych w niej dzieci, w tym pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego, pielęgniarkę zapewnia Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  w Gorzowie Wlkp.

13. W Placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka zwany dalej Zespołem, w skład którego wchodzą:

     - Dyrektor Centrum lub osoba przez niego wyznaczona,

     - Kierownik Placówki,

     - Pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny, którzy są zatrudnieni w Centrum, a których zadaniem jest działanie na rzecz Placówki,

     - Wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,

     - Przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

W miarę potrzeby  w skład zespołu może też wchodzić lekarz i pielęgniarka oraz inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę w rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego,

Do udziału w posiedzeniu stałego zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu właściwego na miejsce położenia Placówki, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.

14. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka nie rzadziej niż co pół roku.

15. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce i przesyła go do sądu. 

§ 10.  W  Placówce prowadzi się plan pomocy dziecku, kartę pobytu dziecka, kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, arkusze   badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. 

§ 11. Tryb i sposób  kierowania i przyjmowania dziecka do Placówki określa  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.grudnia 2011r. w sprawie   instytucjonalnej   pieczy zastępczej.

§ 12. 1.  Wychowankowie Placówki mają prawo w szczególności do: 

          - ochrony i poszanowania swojej godności oraz życzliwego traktowania,

          - podmiotowego traktowania oraz wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach ich dotyczących,

          - swobody wyrażania myśli i przekonań,

          - utrzymywania kontaktu z rodzicami i osobami bliskimi.

       2. Wychowankowie mają obowiązek:

          1) przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie,

          2) uznawania godności i podmiotowości innych osób,

          3) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Placówce,

          4) współdziałania z wychowawcami w realizacji planu pomocy dziecku,

          5) kulturalnego zachowania się, szanowania innych dzieci, udzielania pomocy i służenia opieką młodszym i słabszym.  

Wychowankowie mają prawo do odwiedzin ze strony rodziny oraz osób znaczących dla dziecka, z tym że w dni nauki szkolnej odwiedziny odbywają się w godzinach od 17:00 do 19:00 a w dni wolne w godzinach od 15:00 do 18:00, chyba że wychowawca wyrazi zgodę na odwiedziny w innym terminie.

§ 13. Strukturę organizacyjną Placówki określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 14. Organizacja  i porządek  w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Placówki określają odrębne regulaminy ustalone w odpowiednim  trybie przez Dyrektora Centrum  Opieki nad  Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. sporządzone w uzgodnieniu z kierownikiem Placówki. 

§ 15. 1. W sprawach porządkowych i organizacyjnych nie ujętych w niniejszym regulaminie Dyrektor  Centrum Opieki nad  Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. wydaje zarządzenia.

        2. Dyrektor Centrum podpisuje: 

           a) zarządzenia,

           b) pisma związane z reprezentowaniem Placówki na zewnątrz,

           c) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Placówki,

           d) decyzje w sprawach kadrowych,

           e) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec    pracowników Placówki,

           f) plany i sprawozdania,

           g) inne pisma jeżeli ich podpisywanie Dyrektor Centrum zastrzegł dla siebie.

    3. Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych Placówki podpisuje Dyrektor i Główny Księgowy Centrum lub osoby przez nie upoważnione.

       4. Informacje z zakresu działalności Placówki udziela Dyrektor Centrum lub upoważniona przez Dyrektora osoba, w szczególności upoważniony kierownik Placówki. 

§ 16. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania  Placówki  przyjmuje Dyrektor Centrum  Opieki nad  Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. w każdy piątek   tygodnia, w godzinach 

od 13.00 d 15.00.

§ 17.  Zmiany Regulaminu Organizacyjnego następują w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

 § 18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu.