Deklaracja dostępności


Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną: http://www.centrum-opieki.gorz.pl/ .

Data publikacji strony internetowej: 2014.10.20.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.12.14.


Status pod względem zgodności z ustawą.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłącznie wymienionych poniżej:


a) brak audiodeskrypcji dla publikowanych materiałów,
b) brak możliwości powiększenia czcionki (w trakcje realizacji),
c) brak możliwości zmiany kontrastu (w trakcje realizacji),
d) brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków, (w trakcje realizacji),
e) nie zapewniamy informacji przetłumaczone przez język migowy,
f) pliki częściowo nie są dostępne cyfrowo.

Wyłączenia:


a) dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
b) na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
- posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
- wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia : 2020.12.14
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji:2020.12.14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.


a) Za rozpatrzenie uwag i wniosków odpowiada: Beata Wykrzykacz - Dyrektor,
b) e:mail: www.centrum-opieki.gorz.pl, 
c) telefon: 95 7 201 642 wew. 31,

Każdy ma prawo:


a) zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej lub jej elementów,
b) wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,
c) także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych.
Żądanie powinno zawierać:
a) dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
b) wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
c) wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania.


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


a) Organ nadzorujący: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
b) adres: ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp.,
c) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
d) telefon: 95 73 55 802.


Skargę można złożyć również do https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich 

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, ul. Kazimierza Wielkiego 44, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Dane do kontaktu: tel. +48 95 7201 642, fax +48 95 7 231 458,e:mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: http://www.centrum-opieki.gorz.pl/
Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wielkopolskim jest podmiotem zapewniającym obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną następującym placówkom: Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Puszkina 2, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kazimierza Wielkiego 42A, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kazimierza Wielkiego 42A, Placówce Wsparcia Dziennego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Puszkina 2. Do zadań Centrum należy również prowadzenie mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodocianej matki z dzieckiem.
Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wielkopolskim swoją działalność prowadzi w dwóch budynkach usytuowanych przy ul. Kazimierza Wielkiego 44 w Gorzowie Wielkopolskimi oraz przy ul. Puszkina 2 (parter) w Gorzowie Wielkopolskim.
Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do budynku Administracji prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą 2-stopniowe schody, przy których jest potrzebna pomoc osoby trzeciej. W przypadku braku możliwości poruszania się - na ścianie po prawej stronie budynku umieszczony został dzwonek do przywołania pracownika sekretariatu.
W budynku nie ma windy.
Gabinet Dyrektora znajduje się na parterze pokój nr 2,
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
Wjazd na parking dostępny jest od ul. Puszkina 2, nie jest ograniczony, jest ogólnie dostępny.
Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością
Do budynku na poziomie parteru można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 1. Dostępność architektoniczna dot. Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Puszkina 2 (parter).

 2. Do biur specjalistów (pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego i specjalisty ds kadr) na poziomie parteru prowadzą dwa wejścia, jedno od ul. Puszkina 1, drugie od strony parkingu, od ul. Puszkina 3.
 3. Do obu wejść prowadzą schody oraz podjazd i pochylnia.
 4. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
 5. W budynku nie ma windy.
 6. Na poziomie parteru udostępniona jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 7. Wjazd na parking dostępny jest od ul. Puszkina, nie jest ograniczony, jest ogólnie dostępny.
 8. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
 9. Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.