§ 1

Prawo do zamieszkania w mieszkaniach usamodzielnienia przysługuje wyłącznie osobom wskazanym w decyzji przez dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp.

§ 2 

Każdy Mieszkaniec mieszkania usamodzielnienia ma prawo do:

1) bezpiecznych i właściwych warunków do odpoczynku, nauki, pracy własnej, przygotowania posiłków,

2) korzystania ze wszystkich urządzeń i wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu,

3) pomocy i odpowiedniego wsparcia ze strony opiekuna usamodzielnienia oraz pracownika socjalnego odpowiedzialnego za mieszkania usamodzielnienia ,

4) korzystania z bezpłatnych porad, konsultacji lub terapii specjalistów zatrudnionych w Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp.

§ 3

Do obowiązków osób, którym przyznano pobyt w mieszkaniach Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 
w Gorzowie Wlkp. należy:

 • korzystanie z wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • zapobieganie zniszczeniom wynikającym z niewłaściwego użytkowania mieszkania oraz znajdującego się w nim wyposażenia,
 • utrzymywanie pomieszczeń w należytym porządku i czystości oraz właściwym stanie sanitarnym,
 • mycie okien, drzwi, kuchenek gazowych lub elektrycznych, grzejników, baterii i zaworów czerpalnych, umywalek, wanien, mis klozetowych, brodzików oraz innych urządzeń, w które lokal jest wyposażony,
 • dbanie i chronienie przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczonego do wspólnego użytkowania jak korytarze, klatki schodowe oraz otoczenie budynku,
 • przestrzeganie postanowień regulaminu porządku domowego,
 • dbanie o bezpieczeństwo własne oraz innych mieszkańców,
 • poszanowanie prawa do odpoczynku i prywatności każdego mieszkańca,
 • przestrzeganie ciszy nocnej obowiązującej w godzinach od 22.00 do 6.00,
 • przestrzeganie higieny osobistej,
 • zachowanie trzeźwości i nie używanie środków odurzających,
 • pilnowanie kluczy do mieszkania,
 • terminowe ponoszenie odpłatności za pobyt w mieszkaniu,
 • kontynuacja rozpoczętej nauki oraz wywiązywanie się pisemnych uzgodnień dokonanych z opiekunem mieszkania,
 • aktywne poszukiwanie i podejmowanie na miarę możliwości pracy w celu osiągnięcia dodatkowych źródeł utrzymania w szczególności przez osoby kształcące się w systemie wieczorowym oraz zaocznym,
 • współpraca z Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. , a w szczególności z pracownikiem socjalnym oraz aktywne korzystanie z oferowanych form wsparcia,
 • niezwłoczne poinformowanie pracownika socjalnego bezpośrednio odpowiedzialnego za funkcjonowanie mieszkań usamodzielnienia o nieobecności w mieszkaniu trwającej powyżej 3 dni – pisemna informacja powinna zawierać w szczególności: termin oraz przyczyny nieobecności,
 • umożliwienie wstępu pracownikowi socjalnemu o każdej porze, w tym nocnej.

§ 4

W mieszkaniu usamodzielnienia oraz w jego obrębie zabrania się:

1) przyjmowania gości w godzinach od 22.00 do 6.00.

2) stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,

3) zakłócania spokoju domowego,

4) spożywania napojów alkoholowych,

5) posiadania, stosowania i rozprowadzania wszelkich rodzajów środków odurzających,

6) palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych,

7) wynoszenia na zewnątrz przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania,

8) udostępniania pomieszczeń wchodzących w skład mieszkania chronionego oraz innych rzeczy będących na wyposażeniu mieszkania usamodzielnienia osobom nieupoważnionym,

9) odstępowania kluczy do mieszkania będących na wyposażeniu mieszkania usamodzielnienia osobom nieupoważnionym,

10) posiadania zwierząt domowych.

§ 5

1. Mieszkańcy odpowiadają w pełnym zakresie za wszelkie zaistniałe szkody w lokalu i jego wyposażeniu, 
z wyjątkiem szkód powstałych z tytułu naturalnego zużycia przedmiotów i urządzeń.

2. Utrata kluczy do mieszkania zobowiązuje mieszkańca do pokrycia kosztów związanych z wymianą zamków 
w mieszkaniu oraz kluczy dla pozostałych Mieszkańców.

§ 6

W przypadkach łamania przyjętych zasad, decyzja przyznająca pobyt w mieszkaniach chronionych może zostać uchylona w trybie natychmiastowym.