§ 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację i zasady działania Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp., zwanym dalej Centrum oraz zakres załatwianych spraw przez Centrum.

 

§ 2. Centrum jest jednostką budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. nie posiadającą osobowości prawnej.

 

§ 3. Centrum działa pod nazwą Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Kaz. Wielkiego 44.

 

§ 4. Centrum działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.),

b) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz..U. Nr 292,poz.1720 ),

c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),

d) Uchwały nr LII/595/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp.

 

§ 5 . 1. Zadaniem Centrum jest zapewnienie obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej:

a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Puszkina 2,

b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza. Wielkiego 42 a,

c) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 42 b.

2. Do zadań Centrum należy także prowadzenie mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodocianej matki z dzieckiem oraz innych jednostek wspierających rodzinę dla których Miasto Gorzów Wlkp. jest podmiotem prowadzącym, a których prowadzenie zostało powierzone Centrum, w tym Placówki Wsparcia Dziennego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Puszkina 1.

 

§ 6. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa.

 

§ 7. Celem działania Centrum jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodocianej matki z dzieckiem oraz innych jednostek wspierających rodzinę wymienionych w §5 niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

1) prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o jednostkowe plany finansowe,

2) prowadzenie rachunkowości,

3) sporządzanie sprawozdań finansowych,

4) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej,

5) organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań poszczególnych jednostek,

6) realizacja polityki kadrowej, w tym przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze,

7) prowadzenie spraw kadrowych,

8) opracowywanie regulaminów organizacyjnych, regulaminów wynagradzania i regulaminów pracy oraz innych aktów wymaganych przez przepisy prawa,

9) prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych, dokonywanie zakupów, towarów i materiałów, koniecznych do funkcjonowania Centrum, placówek i jednostek,

10) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem majątku Centrum, placówek i jednostek,

11) prowadzenie i obsługa mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodocianej matki z dzieckiem,

12) obsługa innych jednostek wspierających rodzinę powierzona przez organ prowadząc Centrum w tym Placówki Wsparcia Dziennego w Gorzowie Wlkp.

 

§ 8. Centrum działa w oparciu o zasady:

a) praworządności,

b) podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań,

c) służebności wobec społeczności lokalnej,

d) terminowości załatwiania spraw,

e) racjonalnego gospodarowania mieniem,

f) jednoosobowego kierownictwa i służbowego podporządkowania,

g) planowania pracy i podziału kompetencji,

h) wzajemnego współdziałania z innymi jednostkami,

i) kontroli wewnętrznej,

j) racjonalnego doboru wykwalifikowanej kadry pracownic

 

§ 9.1. Centrum kieruje Dyrektor, który również kieruje pracą placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych jednostek wspierających rodzinę o których mowa w §5 niniejszego Regulaminu.

2. Podczas nieobecności Dyrektora, zastępuje go pracownik upoważniony przez Dyrektora. Zakres zastępstwa obejmuje zadania i kompetencje Dyrektora z wyłączeniem czynności wymagających upoważnienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., którego pracownik nie posiada.

 

§ 10. Centrum zatrudnia pracowników na stanowiskach wymienionych w §12 Regulaminu, którzy wykonują swoje zadania również na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych jednostek o których mowa w §5 niniejszego Regulaminu.

 

§ 11. Strukturę organizacyjną Centrum określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 12. W strukturze organizacyjnej Centrum występują:

a) Dyrektor

b) Główny Księgowy

c) Stanowiska ds. administracyjnych, księgowości i kadr:

- Pracownicy ds. księgowości

- Pracownik ds. logistyki

- Referent-kasjer

- Pracownik ds. kadr

d) Pedagog

e) Psycholog

f) Pracownik socjalny-pedagog

g) Pielęgniarka

h) Stanowiska ds. obsługi gospodarczej

- Kierowca

- Konserwator.

 

§ 13. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Centrum, placówek i innych jednostek wymienionych w § 5 Regulaminu,

2) nadzór nad realizacją zadań ustawowych,

3) wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Centrum, placówek i innych jednostek wymienionych w §5 Regulaminu,

4) opracowanie projektu budżetu Centrum, placówek i innych jednostek wymienionych w § 5 Regulaminu,

5) realizacja budżetu Centrum, placówek i innych jednostek wymienionych w § 5 Regulaminu,

6) wydawanie zarządzeń wewnętrznych,

7) opracowywanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta zmian niniejszego regulaminu,

8) współpraca z sądem, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami adopcyjnymi,

9) zgłaszanie informacji o przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

10) realizacja innych zadań określonych przepisami prawa lub też zleconych przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

 

§ 14. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności :

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2) prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej Centrum, placówek opiekuńczo-wychowawczych i jednostek , o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu,

3) kierowanie pracą księgowości, współdziałanie z poszczególnymi pracownikami w zakresie realizacji budżetu ,

4) opracowywanie planów finansowych Centrum, placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych jednostek , o których mowa w § 5 Regulaminu,

5) sporządzanie analiz, bilansów potrzeb, sprawozdań z realizacji budżetu oraz bieżąca kontrola i analiza wykonania budżetu,

6) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowychz planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Centrum dotyczących zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, innych przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości, nadzoru i kontroli ich realizacji,

8) wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa oraz zadań na polecenie lub z upoważnienia Dyrektora.

 

§ 15. Do zadań stanowisk ds. administracyjnych, księgowości i kadr w szczególności należy:

1) prowadzenie obsługi administracyjnej Centrum, placówek opiekuńczo-wychowawczych i jednostek , o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu,

2) prowadzenie pełnej obsługi dotyczącej spraw kadrowo-płacowych Centrum, placówek opiekuńczo-wychowawczych i jednostek, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, m.in.:

a) prowadzenie akt osobowych pracowników i ich aktualizacja,

b) sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów kadrowych,

c) prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów pracowników,

d) prowadzenie spraw z zakresu bhp,

e) załatwianie spraw socjalnych pracowników,

f) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, podatkowych i ubezpieczeniowych, przekazywanie ich do właściwych terenowo urzędów,

g) sporządzanie list płac obejmujących wynagrodzenia dla pracowników, właściwe ich przechowywanie oraz prowadzenie ewidencji narastająco dla poszczególnych pracowników.

3) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Centrum, placówek opiekuńczo-wychowawczych i jednostek, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, m.in.:

a) sporządzanie bieżących przelewów,

b) sprawdzanie formalno – rachunkowe dokumentacji księgowej: poleceń wyjazdów służbowych, rachunków umów zlecenia i umów o dzieło oraz innych dokumentów księgowych,

c) prowadzenie obsługi kasowej Centrum, placówek opiekuńczo-wychowawczych

i innych jednostek, o których mowa w §5 niniejszego Regulaminu.

4) zarządzanie sprawozdawczością GUS i przekazywanie sprawozdań poprzez kanał elektroniczny,

5) wykonywanie innych zdań określonych przepisami prawa oraz zadań na polecenie lub z upoważnienia Dyrektora.

 

§ 16.1. Centrum zatrudnia pracowników profesjonalnie przygotowanych do pracy z dzieckiem i rodziną, zgodnie z kwalifikacjami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności:

- Pracownika socjalnego-pedagoga,

- Psychologa,

- Pedagoga,

- Pielęgniarkę.

2. Do zadań pracownika socjalnego-pedagoga należy w szczególności:

a) praca socjalna,

b) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń – rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka,

c) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych dzieciom przebywającym w placówkach i ich rodzinom,

d) pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

f) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dzieci i ich rodzin,

g) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych występujących w rodzinach wychowanków placówek,

h) przygotowywanie wychowanków do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki poprzez opracowywanie programu usamodzielniania,

i) praca z rodziną dziecka,

j) inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodzinnej dziecka i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny,

k) nadzór nad mieszkaniami dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodocianej matki z dzieckiem,

l) inne zadania należące do zadań pedagoga.

3. Do zadań psychologa i pedagoga należy w szczególności:

a) przygotowanie diagnozy psychofizycznej dziecka,

b) prowadzenie zajęć specjalistycznych,

c) sporządzanie kart udziału w zajęciach specjalistycznych,

d) prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców dzieci przebywającymi w placówkach ,

e) sporządzanie arkuszy badań i obserwacji psychologicznych,

f) utrzymywanie kontaktu z pedagogami szkolnymi, wychowawcami dzieci, kuratorami sądowymi,

g) uczestnictwo w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,

h) współpraca z rodziną dziecka, z osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka z sądem oraz innymi instytucjami.

4. Do zadań pielęgniarki należy w szczególności:

a) prace pielęgniarsko - opiekuńcze nad dziećmi przebywającymi w placówkach,

b) opieka nad młodocianymi matkami, wdrażanie umiejętności opieki nad ichdziećmi,

c) udział w czynnościach związanych z przyjęciem i wypisaniem dzieci z placówek,

d) udział w konsultacjach wychowanków u lekarzy rodzinnych i specjalistów,

e) udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

f) nadzór nad podawaniem leków zleconych przez lekarza,

g) wykonywanie zleceń i zabiegów u dzieci chorych,

h) prowadzenie rehabilitacji zleconej w warunkach domowych.

 

§ 17. Do zadań stanowisk ds. obsługi gospodarczej należy w szczególności:

1) wykonywanie na terenie Centrum, placówek i jednostek oraz wewnątrz budynków

drobnych napraw urządzeń elektrycznych, sprzętu sanitarnego, hydraulicznego oraz innego wyposażenia ,

2) sprzątanie terenu wokół Centrum, placówek i jednostek,

3) okresowe konserwowanie ogrodzenia, bram, wszelkiego rodzaju sprzętu,

4) dokonywanie zakupów materiałów i sprzętu

5) pomoc przy załadunku i rozładunku towarów,

6) prowadzenie pojazdów mechanicznych będących na wyposażeniu Centrum,

7) monitorowanie stanu technicznego tych pojazdów,

8) sprawowanie nadzoru technicznego nad mieniem Centrum, placówek i jednostek.

 

§ 18. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. na zasadach określonych przepisami prawa dla jednostek budżetowych.

 

§ 19. Majątek Centrum i obsługiwanych placówek i jednostek stanowi własność Miasta Gorzowa Wlkp.

 

§ 20. Organizacja i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Centrum określają odrębne regulaminy ustalone w odpowiednim trybie przez Dyrektora Centrum.

 

§ 21. 1. W sprawach porządkowych i organizacyjnych nie ujętych w niniejszym regulaminie Dyrektor Centrum wydaje zarządzenia.

2. Dyrektor Centrum podpisuje:

a) zarządzenia,

b) pisma związane z reprezentowaniem na zewnątrz Centrum, placówek i innych jednostek o których mowa w §5 Regulaminu,

c) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Centrum, placówek i innych jednostek o których mowa w § 5 Regulaminu,

d) decyzje w sprawach kadrowych Centrum, placówek i innych jednostek o których mowa w § 5 Regulaminu,

e) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu praw Regulaminu a pracy wobec pracowników Centrum, placówek i innych jednostek o których mowa w § 5 Regulaminu,

f) plany i sprawozdania,

g) inne pisma jeżeli ich podpisywanie Dyrektor Centrum zastrzegł dla siebie.

3. Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych podpisuje Dyrektor i Główny Księgowy Centrum lub osoby przez nie upoważnione.

4. Informacje z zakresu działalności Centrum, placówek i innych jednostek o których mowa w §5 Regulaminu udziela Dyrektor Centrum lub upoważniona przez Dyrektora osoba.

 

§ 22. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Centrum, placówek i innych jednostek o których mowa w § 5 Regulaminu przyjmuje Dyrektor Centrum w każdy poniedziałek tygodnia, w godzinach od 13.00 do 15.00.

 

§ 23. Zmiany Regulaminu organizacyjnego następują w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

 

§ 24. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu.