Mieszkania usamodzielnienia przeznaczone są dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze lub rodziny zastępcze, pozbawionych  możliwości powrotu do rodzin biologicznych z powodu występujących w nich patologii. Umożliwienie zamieszkania wychowankom w mieszkaniach usamodzielnienia pozwala stworzyć warunki zbliżone do naturalnych, przygotowuje  wychowanków do samodzielnego radzenia sobie.

w życiu poprzez:

 • opanowanie czynności samoobsługowych, porządkowych, kulinarnych, dbałości o sprzęt, 

 • opanowanie umiejętności oszczędzania, dokonywania zakupów, organizacji czasu wolnego,

 • doskonalenie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny.

Wychowankowie mają możliwość kontynuowania nauki.

 Usamodzielnieni  wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych mogą liczyć na:

 • pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych,

 • wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne.

 

Uczestniczą w cyklicznych spotkaniach warsztatowych odbywających się pod hasłem: „Jestem... myślę.... działam...”

TEMATYKA SPOTKAŃ:

Jestem.... 

 • „Ja” w relacji z samym sobą

 • „Ja” w relacji z drugim człowiekiem

 • „Ja” w relacji z grupą

 • „Ja” w relacji z otoczeniem

Myślę...

 • „Ja” – świadomość siebie

 • Nie jesteś sam

 • Decyzja należy do Ciebie

 • Stres ma wielkie oczy

Działam... 

 • Kim jestem?

 • Komunikacja z drugim człowiekiem

 • Współpraca w grupie

 • Sposoby spędzania czasu wolnego

 • Tolerancja

Istotnym blokiem tematycznym są zagadnienia dotyczące wyboru drogi życiowej, zawodu.  Spotkania  odbywają się pod następującymi hasłami:

 • Dlaczego pracujemy?

 • Indywidualne zainteresowania, umiejętności i cele

 • Wartości osobiste a wybór zawodu

 • Różnorodne style życia

 • Sposoby szukania pracy

 • Ocena własnych możliwości

 • Planowanie kariery zawodowej

 • Życiorys zawodowy

 • List motywacyjny

 • Podejmowanie decyzji

 • Jak być wartościowym pracownikiem

 

Funkcjonuje 9 mieszkań usamodzielnienia w tym jedno dla młodocianej matki  z dzieckiem. 

 1. Mieszkanie  o powierzchni  82,34m2 - 3 miejsca

 2. Mieszkanie  o powierzchni  71,95m2 - 3 miejsca

 3.  Mieszkanie o powierzchni  49, 99m2 – 2 miejsca

 4. Mieszkanie o powierzchni  37,28m2 - 2 miejsca

 5. Mieszkanie o powierzchni  27,40m2 – 1 miejsce

 6. Mieszkanie o powierzchni  49,99m2 – 2 miejsca

 7. Mieszkanie o powierzchni  40,10m2 – 2 miejsca

 8. Mieszkanie o powierzchni  40,10m2 – 2 miejsca

 9. Mieszkanie o powierzchni  23,21m2 – 1 miejsce